دکتر علی فقیه حبیبی

علی فقیه حبیبی

متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر عیسی عبدی

دکتر عیسی عبدی

متخصص فک و صورت و زیبایی
دکتر علی حسینی واجاری

علی حسینی واجاری

متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر نرگس میکانیکی

دکتر نرگس میکانیکی

زیبایی
از سال 1388
دکتر سالومه سالاریان

دکتر سالومه سالاریان

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1380
دکتر مسعود حسن پور

دکتر مسعود حسن پور

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1380
دکتر محمد مهدی طرزی

دکتر مهدی طرزی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1379
دکتر شبنم شادابی

دکتر شبنم شادابی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
دکتر آرش طهماسبی

دکتر آرش طهماسبی

متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر طبیه کاظمی

دکتر طیبه کاظمی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1388